Trang thông tin thi đua khen thưởng
Sign In

Một số nội dung cần lưu ý khi tổ chức chấm điểm thi đua; xét và đề nghị khen thưởng tổng kết năm 2017

Ngày 21/9/2017, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 3409/BTP-TĐKT hướng dẫn một số nội dung về tổ chức chấm điểm thi đua; xét và đề nghị khen thưởng tổng kết năm 2017 trong ngành Tư pháp. Theo đó, khi triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị cần lưu ý một số nội dung sau:

Simax Simax