Trang thông tin thi đua khen thưởng
Sign In

Hướng dẫn bổ sung nội dung về xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2018

Để đảm bảo sự thống nhất trong thực hiện Thông tư số 06/2018/TT-BTP ngày 07/6/2018 quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp", giúp việc khen thưởng được chính xác, đúng quy định, ngày 01/8/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 2832/BTP-TĐKT hướng dẫn cụ thể về điều kiện và bổ sung thông tin vào thành phần hồ sơ đề nghị xét tặng đối với một số đối tượng.

Simax Simax