Thông Báo
Sign In
Lấy ý kiến đối với danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị tặng Huân chương các loại, danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc"

23/09/2018

Thực hiện quy định tại Khoản 10 Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Bộ Tư pháp thông báo lấy ý kiến nhân dân đối với danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị tặng Huân chương các loại, danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc".