Chức năng nhiệm vụ
Sign In

Chức năng nhiệm vụ

Theo quy định tại Quyết định số 1536/QĐ-BTP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ Thi đua - Khen thưởng có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức như sau:

1. Chức năng

Vụ Thi đua - Khen thưởng (sau đây gọi là Vụ) là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp quản lý về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Vụ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

2.1. Xây dựng, trình Bộ trưởng kế hoạch công tác dài hạn, 5 năm, hàng năm của Vụ; tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm của ngành Tư pháp.

2.2. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, văn bản quy phạm pháp luật trình Bộ trưởng ban hành để thể chế hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng phù hợp với đặc điểm, điều kiện của ngành Tư pháp.

2.3. Tham gia xây dựng, góp ý chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án, văn bản pháp luật theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và yêu cầu phối hợp của các cơ quan, đơn vị.

2.4. Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng; theo dõi, tổng hợp tình hình kết quả thực hiện, sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; hướng dẫn, phổ biến tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua.

2.5. Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý.

2.6. Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định.

2.7. Là cơ quan làm nhiệm vụ Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp.

2.8. Giúp Bộ trưởng thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn là thành viên của Khối thi đua các Cơ quan Nội chính Trung ương.

2.9. Quản lý, khai thác, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, công văn giấy tờ, tổng hợp số liệu, kết quả thi đua, khen thưởng và thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định; quản lý, sử dụng phần mềm quản lý công tác thi đua, khen thưởng; duy trì, phát triển Trang thông tin thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp.

2.10. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức trao tặng các Quyết định khen thưởng; quản lý, cấp phát, thu, đổi hiện vật khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2.11. Quản lý, sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp theo quy định của pháp luật.

2.12. Tham gia tổ chức, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về thi đua, khen thưởng cho công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức hoặc tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng.

2.13. Thực hiện kiểm tra, tham gia thanh tra và giải quyết các khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ; phát hiện và kiến nghị xử lý các tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng.

2.14. Quản lý công chức, tài sản được giao và thực hiện các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức của Vụ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Tư pháp.

2.15. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Bộ trưởng giao.