Cơ cấu tổ chức
Sign In

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Vụ gồm có Lãnh đạo Vụ và công chức chuyên môn nghiệp vụ.

Cơ cấu tổ chức của Vụ gồm có Lãnh đạo Vụ và công chức chuyên môn nghiệp vụ.
Lãnh đạo Vụ gồm có Vụ trưởng và không quá 03 (ba) Phó Vụ trưởng.
Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ.
Các Phó Vụ trưởng giúp Vụ trưởng quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Vụ; được Vụ trưởng phân công trực tiếp quản lý, chỉ đạo một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác; chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công.