Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng: Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2017
Sign In

Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng: Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2017

Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; công chứng; chứng thực; nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; trọng tài thương mại; hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp; luật sư; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; giám định tư pháp; hòa giải ở cơ sở; bán đấu giá tài sản; bồi thường nhà nước và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

Sở được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-UB ngày 03/01/1997 của UBND thành phố Đà Nẵng. Qua quá trình hoạt động từ năm 1997 đến nay, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng không ngừng được củng cố, kiện toàn và ngày càng lớn mạnh. Đến nay, Sở Tư pháp đã có 09 phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Văn phòng Sở, Phòng Bổ trợ tư pháp, Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Phòng Hành chính tư pháp, Phòng Lý lịch tư pháp, Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật, Thanh tra Sở và 05 tổ chức sự nghiệp thuộc Sở gồm: Trung tâm trợ giúp pháp lý của Nhà nước, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Phòng Công chứng số 1, Phòng Công chứng số 2 và Phòng Công chứng số 3.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Sở Tư pháp luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành có liên quan và sự đoàn kết nhất trí, cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị góp phần làm cho công tác tư pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có những chuyển biến ngày càng mạnh mẽ. Trong năm 2017, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng đạt được những thành tích nổi bật như: đã thực hiện thẩm định 91 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tham gia góp ý 205 dự thảo văn bản, thẩm tra kết quả rà soát 51 văn bản; biên soạn 03 sổ tay nghiệp vụ về công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức 02 Hội nghị tập huấn thuộc Chương trình 585 về hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020. Tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng công bố 07 bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 05 sở và 01 bộ TTHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; triển khai thực hiện Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”. Tổ chức 22 đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tư vấn 600 trường hợp cho 574 đối tượng, bao gồm các đối tượng: người nghèo, người có công với cách mạng, trẻ em, dân tộc thiểu số, người già neo đơn…; ký kết Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng và Đoàn Luật sư thành phố về hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư; tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người dưới 18 tuổi; tổ chức thành công Hội thi Cộng tác viên trợ giúp pháp lý giỏi thành phố Đà Nẵng năm 2017.
Bên cạnh đó, Sở đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực lý lịch tư pháp và hành chính tư pháp. Trong năm, đã thụ lý 7.061 hồ sơ lý lịch tư pháp, tổng số phiếu lý lịch tư pháp đã cấp là 6.519 hồ sơ; đã cập nhật 3.500 thông tin án tích, lập 729 hồ sơ lý lịch tư pháp, trao đổi 1.027 thông tin lý lịch tư pháp; tiếp nhận 24 hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp từ Bưu chính Viettel, 01 hồ sơ từ Bưu điện thành phố Đà Nẵng và 10 hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến. Công tác hành chính tư pháp, tổng số thụ lý 52 hồ sơ, trong đó cấp trích lục hộ tịch 35 trường hợp; nuôi con nuôi 15 trường hợp; xác nhận gốc Việt Nam 02 trường hợp; tham mưu cho UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đặc biệt, Sở Tư pháp đã tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 phê duyệt Đề án triển khai thí điểm việc chính quyền thăm, viếng, chia buồn và thực hiện đăng ký khai tử tại gia đình công dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và triển khai trên thực tế.  
Với những thành tích đã đạt được, trong năm 2017, tập thể Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng là 01 trong 27 Sở Tư pháp được Bộ trưởng Bộ Tư pháp xếp hạng A xuất sắc (đứng thứ 11 toàn quốc) và tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 02 cá nhân, đặc biệt Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng còn vinh dự được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của ngành Tư pháp.
Sở được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-UB ngày 03/01/1997 của UBND thành phố Đà Nẵng. Qua quá trình hoạt động từ năm 1997 đến nay, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng không ngừng được củng cố, kiện toàn và ngày càng lớn mạnh. Đến nay, Sở Tư pháp đã có 09 phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Văn phòng Sở, Phòng Bổ trợ tư pháp, Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Phòng Hành chính tư pháp, Phòng Lý lịch tư pháp, Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật, Thanh tra Sở và 05 tổ chức sự nghiệp thuộc Sở gồm: Trung tâm trợ giúp pháp lý của Nhà nước, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Phòng Công chứng số 1, Phòng Công chứng số 2 và Phòng Công chứng số 3.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Sở Tư pháp luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành có liên quan và sự đoàn kết nhất trí, cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị góp phần làm cho công tác tư pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có những chuyển biến ngày càng mạnh mẽ. Trong năm 2017, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng đạt được những thành tích nổi bật như: đã thực hiện thẩm định 91 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tham gia góp ý 205 dự thảo văn bản, thẩm tra kết quả rà soát 51 văn bản; biên soạn 03 sổ tay nghiệp vụ về công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức 02 Hội nghị tập huấn thuộc Chương trình 585 về hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020. Tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng công bố 07 bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 05 sở và 01 bộ TTHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; triển khai thực hiện Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”. Tổ chức 22 đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tư vấn 600 trường hợp cho 574 đối tượng, bao gồm các đối tượng: người nghèo, người có công với cách mạng, trẻ em, dân tộc thiểu số, người già neo đơn…; ký kết Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng và Đoàn Luật sư thành phố về hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư; tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người dưới 18 tuổi; tổ chức thành công Hội thi Cộng tác viên trợ giúp pháp lý giỏi thành phố Đà Nẵng năm 2017.
Bên cạnh đó, Sở đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực lý lịch tư pháp và hành chính tư pháp. Trong năm, đã thụ lý 7.061 hồ sơ lý lịch tư pháp, tổng số phiếu lý lịch tư pháp đã cấp là 6.519 hồ sơ; đã cập nhật 3.500 thông tin án tích, lập 729 hồ sơ lý lịch tư pháp, trao đổi 1.027 thông tin lý lịch tư pháp; tiếp nhận 24 hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp từ Bưu chính Viettel, 01 hồ sơ từ Bưu điện thành phố Đà Nẵng và 10 hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến. Công tác hành chính tư pháp, tổng số thụ lý 52 hồ sơ, trong đó cấp trích lục hộ tịch 35 trường hợp; nuôi con nuôi 15 trường hợp; xác nhận gốc Việt Nam 02 trường hợp; tham mưu cho UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đặc biệt, Sở Tư pháp đã tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 phê duyệt Đề án triển khai thí điểm việc chính quyền thăm, viếng, chia buồn và thực hiện đăng ký khai tử tại gia đình công dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và triển khai trên thực tế.  
Với những thành tích đã đạt được, trong năm 2017, tập thể Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng là 01 trong 27 Sở Tư pháp được Bộ trưởng Bộ Tư pháp xếp hạng A xuất sắc (đứng thứ 11 toàn quốc) và tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 02 cá nhân, đặc biệt Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng còn vinh dự được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của ngành Tư pháp.
Ngọc Bích.