Giới thiệu
Sign In

Giới thiệu

Theo quy định tại Quyết định số 1238/QĐ-BTP ngày 08 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ Thi đua - Khen thưởng có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức như sau:
1. Chức năng
Vụ Thi đua - Khen thưởng là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
1. Xây dựng, trình Bộ trưởng kế hoạch công tác dài hạn, 5 năm và hàng năm của Vụ; tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm của ngành Tư pháp;
2. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đề án, chương trình, kế hoạch về thi đua, khen thưởng để Bộ trưởng trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền; tham gia xây dựng, thẩm định, góp ý các dự án, dự thảo văn bản, đề án khác do Bộ trưởng giao;
3. Tổ chức thực hiện đề án, chương trình, kế hoạch, văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng;
4. Làm nhiệm vụ Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp;
5. Rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng;
6. Tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng trong phạm vi quản lý của Bộ;
7. Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ thực hiện công tác thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Bộ;
8. Sơ kết, tổng kết, phát hiện, phổ biến, nhân rộng phong trào thi đua yêu nước và các điển hình tiên tiến; đề xuất các giải pháp đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; xem xét, thẩm định, đề xuất các hình thức khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật;
9. Quản lý, khai thác, lưu trữ các hồ sơ, tài liệu, hiện vật về thi đua, khen thưởng và di tích lịch sử của Ngành; cấp phát hiện vật khen thưởng; tổ chức trao tặng các quyết định khen thưởng theo quy định của pháp luật; tiến hành các thủ tục cấp đổi hiện vật khen thưởng bị hư hỏng, thất lạc và xác nhận các hình thức khen thưởng theo quy định; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác thi đua, khen thưởng;
10. Theo dõi, phân tích, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách, giải pháp, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về thi đua, khen thưởng theo quy định;
11. Thực hiện kiểm tra, tham gia thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;
12. Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng của Vụ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;
13. Quản lý đội ngũ công chức, tài sản và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Vụ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;
14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.
3. Cơ cấu tổ chức
Vụ Thi đua - Khen thưởng gồm có Vụ trưởng, không quá 03 Phó Vụ trưởng và các công chức chuyên môn khác.