Hoạt động của hội đồng thi đua khen thưởng
Sign In
Xin ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018 và dự thảo Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2018

(04/01/2018)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, trên cơ sở Báo cáo số 01/BC-BTP ngày 02/01/2018 về tổng kết công tác tư pháp năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018, Nội dung phát động phong trào thi đua năm 2018 của ngành Tư pháp tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2018 và Nội dung phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương ban hành tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, triển khai công tác năm 2018, ý kiến góp ý của các đơn vị, địa phương, Vụ Thi đua – Khen thưởng đã chỉnh lý dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018 và dự thảo Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2018.

Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2017

(23/08/2017)

Ngày 22/8/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành 07 Quyết định: Quyết định số 1320/QĐ-BTP, Quyết định số 1321/QĐ-BTP, Quyết định số 1322/QĐ-BTP, Quyết định số 1323/QĐ-BTP, Quyết định số 1324/QĐ-BTP, Quyết định số 1325/QĐ-BTP và Quyết định số 1326/QĐ-BTP về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" cho 763 cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam.

Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp

(03/06/2016)

Thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013, ngày 02/6/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 1210/QĐ-BTP về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp.

Kết quả phiên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp xét đề nghị các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước năm 2013

(14/05/2014)

Sáng 13/5/2014, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp họp dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng. Nội dung phiên họp xét đề nghị hình thức khen thưởng cấp Nhà nước năm 2013 cho các tập thể, cá nhân Khối các đơn vị thuộc Bộ và cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.

Phiên họp 52 Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương

(18/07/2013)

(BTĐKT)- Chiều 17/7, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan – Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp thứ 52 của Hội đồng thi đua – khen thưởng Trung ương nhằm sơ kết công tác thi đua – khen thưởng 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.