Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp
Sign In

Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp

Thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013, ngày 02/6/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 1210/QĐ-BTP về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp.

Theo đó, Hội đồng gồm 15 thành viên. Bổ sung thêm chức danh Phó Chủ tịch Thứ nhất và Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp (Thứ trưởng phụ trách công tác thi đua, khen thưởng là Phó Chủ tịch thứ Nhất, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng là Phó Chủ tịch Thường trực của Hội đồng), đồng thời có sự thay đổi thành viên là Cục trưởng Cục Công tác phía Nam – có trách nhiệm tham mưu, tư vấn cho Hội đồng về thi đua, khen thưởng trong công tác quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ tại 25 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Phú Yên trở vào đến Cà Mau nhằm tăng cường tinh thần chủ động, ý thức trách nhiệm, khả năng tham mưu của các thành viên Hội đồng trong các lĩnh vực được phân công phụ trách. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, chế độ làm việc của Hội đồng thực hiện theo Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1181/QĐ-BTP ngày 11 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.