Xin ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018 và dự thảo Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2018
Sign In

Xin ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018 và dự thảo Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2018

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, trên cơ sở Báo cáo số 01/BC-BTP ngày 02/01/2018 về tổng kết công tác tư pháp năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018, Nội dung phát động phong trào thi đua năm 2018 của ngành Tư pháp tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2018 và Nội dung phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương ban hành tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, triển khai công tác năm 2018, ý kiến góp ý của các đơn vị, địa phương, Vụ Thi đua – Khen thưởng đã chỉnh lý dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018 và dự thảo Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2018.

Để nội dung dự thảo Báo cáo và dự thảo Kế hoạch tiếp tục được hoàn thiện, sát với thực tiễn, Vụ Thi đua – Khen thưởng kính đề nghị các thành tích cho ý kiến góp ý đối với hai văn bản nêu trên. Văn bản tham gia ý kiến gửi về Vụ Thi đua – Khen thưởng (kèm bản điện tử vào hộp thư điện tử: tamnth@moj.gov.vn) trước ngày 10/01/2018 để Vụ tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện trình Lãnh đạo Bộ.
Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018 và Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2018 được đăng tải trên Trang thông tin Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp/Mục Hoạt động Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp.
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các thành viên Hội đồng./.