Nghiên cứu trao đổi
Sign In
Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng – một giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp giai đoạn hiện nay

(05/03/2018)

Công tác thi đua, khen thưởng có vị trí, vai trò quan trọng, là động lực thúc đẩy, nhằm khuyến khích, động viên mọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hăng hái làm việc, lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm chính trị của cơ quan, đơn vị. Mục đích của việc thi đua, khen thưởng là nhằm động viên, giáo dục, nêu gương, để sau khi được biểu dương, khen thưởng, các tập thể, cá nhân được khen thưởng tiếp tục phát huy tính tích cực trong công việc được giao; người chưa được khen cũng thấy được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, cần phải phấn đấu để được ghi nhận trong thời gian tới và đạt được mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đề ra.

Những điểm mới trong Thông tư của Bộ Nội vụ về công tác thi đua, khen thưởng

(07/11/2017)

Ngày 27/10/2017, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 08/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. Theo đó, Thông tư có một số điểm mới cụ thể như sau:

Một số điểm mới của Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14/10/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp

(05/11/2015)

Ngày 14/10/2015, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 14/2015/TT-BTP hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp thay thế Thông tư số 06/2011/TT-BTP ngày 07/3/2011 (gọi tắt là Thông tư số 14), Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 27/11/2015, nội dung Thông tư có một số điểm mới cơ bản so với Thông tư số 06/2011/TT-BTP như sau:

Bàn về các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp

(16/07/2014)

Trong thời gian tới, để ngành Tư pháp thật sự phát huy, làm tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, bên cạnh các giải pháp khác thì việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng để công tác này thật sự trở thành động lực, đòn bẩy, thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng và việc nghiên cứu, áp dụng, thực hiện một cách linh hoạt, hợp lý, thiết thực, có hiệu quả các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp đóng một vai trò rất quan trọng.

Nâng cao lý luận về thi đua khen thưởng trong tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay

(28/11/2013)

(BTĐKT) - Hẳn ai cũng biết đặc biệt là những người làm công tác công tác thi đua, khen thưởng đều nhớ câu nói của Bác: “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch” để giảng giải mối quan hệ giữa thi đua và khen thưởng một cách chân thực nhất cho quần chúng nhân dân trong điều kiện đất nước mới thành lập, dân trí thấp với trên 85% người dân cả nước không biết chữ. Cách nói của Người rất giản dị nhưng rất gần gũi với người dân, nhưng người lao động chân chất, một nắng hai sương.

Những kinh nghiệm trong xây dựng, tổ chức thực hiện phong trào thi đua

(28/11/2013)

Đã có nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra từ các phong trào thi đua như: việc thường xuyên nâng cao nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo các cấp về vị trí, vai trò công tác thi đua, khen thưởng; thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; sự phối hợp giữa cấp ủy chính quyền và các tổ chức đoàn thể nhằm tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phong trào thi đua…

Xây dựng và phát triển môi trường thi đua

(28/11/2013)

Nhằm đạt hiệu quả cao trong tổ chức phong trào thi đua yêu nước, các cơ quan đơn vị cần phải tạo lập được môi trường thi đua tốt. Nếu tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước mà không xây dựng môi trường thi đua hoặc môi trường thi đua không lành mạnh sẽ gây sự phản cảm, làm giảm đi ý nghĩa nhân văn và to lớn của công tác thi đua khen thưởng.

Thực hiện tốt pháp luật Nhà nước chính là thi đua yêu nước

(13/11/2013)

Bản chất then chốt của tất cả các phong trào thi đua yêu nước dù phát động và chỉ đạo quy mô cấp quốc gia hay cấp ngành, địa phương cơ sở đều chung mục đích là động viên, khuyến khích, lôi cuốn mọi cá nhân, tập thể khắc phục khó khăn, sáng tạo, đoàn kết vươn lên để hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Càng khó khăn thì càng phải thi đua

(12/11/2013)

Theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948, BCHTW Đảng ra Chỉ thị Phát động phong trào thi đua ái quốc; trong đó nhấn mạnh: “Nước nhà đang kháng chiến và kiến quốc, mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến thiết chóng thành công”. Để triển khai Chỉ thị này, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Ngày 4/3/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định lấy ngày 11/6 – hàng năm là Ngày Truyền thống thi đua yêu nước.