Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Tư pháp tỉnh Bình Định chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020
Sign In

Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Tư pháp tỉnh Bình Định chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020

Thực hiện Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2288/QĐ-BTP ngày 31/10/2016, Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định ban hành Kế hoạch số 38/KH-STP về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Tư pháp tỉnh Bình Định chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

Việc tổ chức thực hiện phong trào nhằm phát huy sức mạnh của ngành Tư pháp Bình Định để tiếp tục thi đua tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ hoạt động tư pháp, nhất là các hoạt động phục vụ nông dân, nông thôn và một số hoạt động hỗ trợ khác giúp cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn nông thôn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, qua đó, góp phần chung sức cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước.
Tổ chức thực hiện phong trào phải bảo đảm thực hiện tốt các yêu cầu như:  Bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Ngành cũng như nhiệm vụ của mỗi đơn vị gắn với chương trình, nhiệm vụ, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh để xây dựng cụ thể hóa Kế hoạch thể hiện đầy đủ, rõ ràng các chỉ tiêu, nhiệm vụ và lộ trình thực hiện các chỉ tiêu chính đã đề ra.
Kế hoạch đề ra nhiều nội dung phong phú, phù hợp với đặc thù của ngành như: Tích cực phối hợp tham gia thể chế hóa đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, khả thi các chủ trương, chính sách xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trực tiếp đến xây dựng nông thôn mới; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo chuyển biến cơ bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật của nhân dân, chú trọng vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới; tăng cường theo dõi thi hành pháp luật trong các lĩnh vực có liên quan, tác động đến việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; xây dựng thể chế liên quan đến công tác chứng thực bảo đảm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, tổ chức trên địa bản nông thôn; phấn đấu chọn điểm ít nhất 01 xã trở lên để tham gia giúp đỡ xây dựng nông thôn mới.
 
Bích Hạnh, Sở Tư pháp tỉnh Bình Định.