Tiền Giang: Những bước chuyển mới trong việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020
Sign In

Tiền Giang: Những bước chuyển mới trong việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020

Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2288/QĐ-BTP ngày 31/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 53/KH-STP ngày 30/11/2016 để tổ chức phát động đến công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành thực hiện phong trào thi đua này, trọng tâm là chú trọng tiêu chí tiếp cận pháp luật đã được bổ sung vào Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Để thực hiện hiệu quà phong trào thi đua này, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-STP ngày 07/02/2017 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 với 17 thành viên do Giám đốc Sở làm Trưởng ban, 01 Phó Giám đốc Sở làm Phó Trưởng ban và Thường trực Ban Chỉ đạo đặt tại Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo đã xây dựng Quy chế (Quyết định số 16/QĐ-BCĐ ngày 17/02/2017), chương trình, kế hoạch hoạt động, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua này trong toàn ngành Tư pháp. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã chọn ít nhất 01 xã bãi ngang ven biển để làm điểm, hỗ trợ về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chọn điểm 03 xã triển khai trợ giúp pháp lý, gồm: Xã Tân Thới (huyện Tân Phú Đông), xã Tân Đông (huyện Gò Công Đông), xã Phú Mỹ (huyện Tân Phước).
Hưởng ứng phong trào thi đua, nhiều Phòng Tư pháp đã có kế hoạch chọn điểm ít nhất 01 xã trở lên để tham gia giúp đỡ xây dựng nông thôn mới bằng một trong các hình thức như: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ về điều kiện làm việc cho Ủy ban nhân dân xã; trao quà và học bổng, giúp học sinh nghèo vượt khó; hỗ trợ xây dựng tủ sách pháp luật...
Những kết quả bước đầu đáng ghi nhận nêu trên có thể xem là những bước chuyển mới của Tư pháp tỉnh Tiền Giang trong việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020. Đây được xem là bước khởi đầu quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp của toàn tỉnh gắn với xây dựng nông thôn mới năm 2017 và cả giai đoạn 2016-2020, góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới./.
 
Lê Phú Tân, Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang