Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang phát động phong trào thi đua sâu rộng tới cơ sở
Sign In

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang phát động phong trào thi đua sâu rộng tới cơ sở

Với mục đích phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, sâu rộng trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động Ngành Tư pháp từ tỉnh tới cơ sở, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2018, ngày 09/01/2018, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-STP phát động phong trào thi đua năm 2018.

Năm 2018, Tư pháp tỉnh Bắc Giang tập trung thực hiện tốt các phong trào thi đua:
- Phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018: Trong đó, tập trung thi đua thực hiện tốt 08 nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2018 theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp; đồng thời, tập trung hoàn thành toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ công tác tư pháp khác với chất lượng và hiệu quả cao.
- Phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”: Tiếp tục thực hiện thiết thực, hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1607/QĐ-BTP ngày 01/08/2016 của Bộ Tư pháp. Thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng cơ quan, các chi bộ, đảng bộ và các đoàn thể trong sạch vững mạnh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
- Phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 theo Quyết đinh số 2288/QĐ-BTP ngày 31/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Kế hoạch số 315/KH-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 86/KH-STP ngày 29/12/2016 của Sở Tư pháp, thu hút đông đảo tập thể, cá nhân trong ngành tham gia. Tiếp tục đẩy mạnh giúp đỡ UBND các xã xây dựng thành công nông thôn mới theo sự phân công của UBND tỉnh bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả.
Song song với việc thực hiện tốt các phong trào thi đua nêu trên, Sở quan tâm triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” theo Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2017-2020 theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang. Cùng với đó, Sở sẽ xem xét phát động phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt nhằm thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, đột phá vào những nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm để kịp thời giải quyết khó khăn, hạn chế, những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong công tác của ngành.
Với những thành tích đã đạt được thời gian qua, tin tưởng rằng, Tư pháp tỉnh Bắc Giang sẽ thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Tư pháp, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2018.
Đỗ Loan