Sở Tư pháp Tiền Giang phát động phong trào thi đua tạo “động lực”, nền tảng hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong năm 2018
Sign In

Sở Tư pháp Tiền Giang phát động phong trào thi đua tạo “động lực”, nền tảng hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong năm 2018

Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, chủ động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, sâu rộng, đều khắp trong toàn Ngành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao năm 2018, ngày 10/01/2018, Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-STP phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2018, theo đó, Tư pháp Tiền Giang tập trung phát động và triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua sau:

- Phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018: Trong đó, tập trung thi đua thực hiện tốt 08 nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2018 theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp; đồng thời, tập trung hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác tư pháp khác với chất lượng và hiệu quả cao.
- Phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020: Tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả Phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2288/QĐ-BTP ngày 31/10/2016 của Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 53/KH-STP ngày 30/11/2016 của Sở Tư pháp gắn với nhiệm vụ chính trị của Ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, trong đó chú trọng tiêu chí tiếp cận pháp luật đã được bổ sung vào Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Năm 2018, Sở Tư pháp Tiền Giang chọn ít nhất 01 xã bãi ngang ven biển để làm điểm, hỗ trợ về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chọn điểm 03 xã triển khai trợ giúp pháp lý. Mỗi Phòng Tư pháp chọn điểm ít nhất 01 xã trở lên để tham gia giúp đỡ xây dựng nông thôn mới bằng một trong các hình thức như: Tuyên truyền, PBGDPL; hỗ trợ về điều kiện làm việc cho UBND xã; trao quà và học bổng, giúp học sinh nghèo vượt khó; hỗ trợ xây dựng tủ sách pháp luật...
- Phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”: Tiếp tục thực hiện hiệu quả, thiết thực phong trào thi đua Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020, gắn với chuyên đề thi đua năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện “Quy chế dân chủ cơ sở, Dân vận khéo - Dân vận chính quyền” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp gắn với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tinh thần Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Bộ Tư pháp, UBND tỉnh ban hành; tích cực phòng, chống tham nhũng; đề cao trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, không để xảy ra vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị.
Cùng với việc thực hiện phong trào thi đua thường xuyên, ngành Tư pháp còn tổ chức thực hiện các phong trào thi đua theo đợt (chuyên đề) khác do Bộ Tư pháp và UBND tỉnh phát động như: chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2018, “Ứng dụng công nghệ thông tin” năm 2018; phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); phong trào thi đua “Cả nước chung sức vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”,…
Phong trào thi đua năm 2018 được tổ chức thực hiện thường xuyên ngay từ đầu năm, trong đó cao điểm là 02 đợt: Đợt 1, thời gian từ đầu năm đến ngày 30/6/2018: Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018); kỷ niệm 43 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018); kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018); kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). Đợt 2, từ ngày 01/7/2018 đến kết thúc năm 2018: Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018); 73 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2018). Trên cơ sở 02 đợt thi đua trên, Sở Tư pháp có thể phát động những đợt thi đua ngắn ngày, đột xuất, đột phá vào những nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm để kịp thời giải quyết khó khăn, hạn chế, những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong công tác của ngành.
Với những thành tích đã đạt được trong các phong trào thi đua năm 2017, tin tưởng rằng, Tư pháp Tiền Giang sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018 và các mục tiêu phong trào thi đua của ngành Tư pháp giai đoạn 2016-2020./.
                                                          Lê Phú Tân, Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang