Quan điểm chỉ đạo
Sign In
Bộ Tư pháp hướng dẫn khen thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể, cá nhân trong ngành Tư pháp

(06/03/2018)

Để động viên, khuyến khích cán bộ, công chức ngành Tư pháp phấn đấu đạt thành tích cao hơn trên các lĩnh vực công tác Tư pháp, Bộ Tư pháp hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành triển khai bình xét, lập hồ sơ cho các tập thể, cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng, Cụ thể:

Đề nghị góp ý đối với dự thảo Bảng Tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp năm 2018

(06/03/2018)

Nhằm đánh giá khách quan, toàn diện kết quả công tác tư pháp ở địa phương làm căn cứ cho Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư pháp đồng thời làm cơ sở cho việc bình xét, suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2018; trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp và ý kiến đề xuất của các đơn vị quản lý thuộc Bộ, cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp (Vụ Thi đua - Khen thưởng) đã xây dựng dự thảo Bảng Tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp năm 2018. Để văn bản được hoàn thiện, Vụ Thi đua - Khen thưởng trân trọng đề nghị các Sở Tư pháp, Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp cho ý kiến góp ý đối với dự thảo Bảng Tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp năm 2018 và Phụ lục cách tính điểm thi đua, xếp hạng kèm theo.

Quyết định tổ chức Hội nghị phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2018 của các Khu vực

(26/02/2018)

Ngày 26/02/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành các Quyết định số 305/QĐ-BTP, Quyết định số 306/QĐ-BTP, Quyết định số 307/QĐ-BTP, Quyết định số 308/QĐ-BTP và Quyết định số 309/QĐ-BTP về việc tổ chức Hội nghị phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2018 của các Khu vực thi đua.

Triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

(02/02/2018)

Để triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2018 kèm theo Quyết định số 174/QĐ-BTP ngày 25/01/2018 và Báo cáo số 37/BC-BTP ngày 02/02/2018 về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018. Đề nghị Trưởng các Cụm, Khu vực thi đua, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Ngành tổ chức khai thác, triển khai thực hiện.

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị phát động và Hội nghị tổng kết thi đua năm 2018 đối với các Cụm, Khu vực thi đua

(23/01/2018)

Ngày 23/01/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 254/BTP-TĐKT về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị phát động và Hội nghị tổng kết thi đua năm 2018 của Cụm, Khu vực thi đua.

Ban hành các quyết định tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

(09/11/2017)

Ngày 09/11/2017, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã ký ban hành các Quyết định về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 của 05 Khu vực thi đua ngành Tư pháp.

Đề xuất tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2018

(03/11/2017)

Theo Thông báo kết luận số 13/TB-BTP ngày 28/4/2017 tại Hội nghị giao ban Lãnh đạo Bộ ngày 17/4/2017, Vụ Thi đua - Khen thưởng được giao nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng Bảng Tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2018. Để xây dựng được các tiêu chí thi đua phù hợp, sát thực làm cơ sở cho việc tổ chức chấm điểm thi đua, xếp hạng từng đơn vị chính xác, khách quan, Vụ Thi đua - Khen thưởng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ phối hợp thực hiện một số nội dung liên quan đến hoạt động xây dựng Bảng Tiêu chí như sau:

Một số nội dung cần lưu ý khi tổ chức chấm điểm thi đua; xét và đề nghị khen thưởng tổng kết năm 2017

(21/09/2017)

Ngày 21/9/2017, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 3409/BTP-TĐKT hướng dẫn một số nội dung về tổ chức chấm điểm thi đua; xét và đề nghị khen thưởng tổng kết năm 2017 trong ngành Tư pháp. Theo đó, khi triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị cần lưu ý một số nội dung sau:

Hướng dẫn xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2017

(15/06/2017)

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BTP ngày 19/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”, ngày 15/6/2017, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 2033/BTP-TĐKT về việc hướng dẫn xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2017.

Ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các cơ quan thi hành án dân sự địa phương năm 2017

(03/05/2017)

Ngày 03/5/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 633/QĐ-BTP về việc ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các cơ quan thi hành án dân sự địa phương năm 2017.