Quan điểm chỉ đạo
Sign In
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Sáng kiến ngành Tư pháp

(08/08/2018)

Ngày 07/8/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Sáng kiến ngành Tư pháp kèm theo Quyết định số 2154/QĐ-BTP.

Hướng dẫn bổ sung nội dung về xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2018

(01/08/2018)

Để đảm bảo sự thống nhất trong thực hiện Thông tư số 06/2018/TT-BTP ngày 07/6/2018 quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp", giúp việc khen thưởng được chính xác, đúng quy định, ngày 01/8/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 2832/BTP-TĐKT hướng dẫn cụ thể về điều kiện và bổ sung thông tin vào thành phần hồ sơ đề nghị xét tặng đối với một số đối tượng.

Những điểm mới trong Thông tư số 05/2018/TT-BTP hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp

(19/07/2018)

Ngày 07/6/2018 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 05/2018/TT-BTP hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp (gọi tắt là Thông tư số 05) thay thế Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14/10/2015. Nội dung Thông tư có một số điểm mới cơ bản so với Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14/10/2015 (gọi tắt là Thông tư số 14) như sau:

Triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"

(22/06/2018)

Ngày 07/06/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 06/2018/TT-BTP quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”.

Hướng dẫn xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2018

(21/06/2018)

Ngày 20/6/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 2219/BTP-TĐKT về việc hướng dẫn xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2018.

Ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt

(26/05/2018)

Ngày 24/5/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1171/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2016-2018" năm 2018

(23/05/2018)

Ngày 22/5/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1141/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2016-2018" năm 2018.

Ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2018

(20/04/2018)

Ngày 19/4/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 787/QĐ-BTP về việc ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2018.

Ban hành Bảng tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018

(10/04/2018)

Ngày 09/4/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 673/QĐ-BTP về việc ban hành Bảng tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018.

Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2018

(04/04/2018)

Ngày 03/4/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2018 kèm theo Quyết định số 564/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.