Quan điểm chỉ đạo
Sign In
Ban hành các quyết định tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

(09/11/2017)

Ngày 09/11/2017, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã ký ban hành các Quyết định về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 của 05 Khu vực thi đua ngành Tư pháp.

Đề xuất tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2018

(03/11/2017)

Theo Thông báo kết luận số 13/TB-BTP ngày 28/4/2017 tại Hội nghị giao ban Lãnh đạo Bộ ngày 17/4/2017, Vụ Thi đua - Khen thưởng được giao nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng Bảng Tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2018. Để xây dựng được các tiêu chí thi đua phù hợp, sát thực làm cơ sở cho việc tổ chức chấm điểm thi đua, xếp hạng từng đơn vị chính xác, khách quan, Vụ Thi đua - Khen thưởng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ phối hợp thực hiện một số nội dung liên quan đến hoạt động xây dựng Bảng Tiêu chí như sau:

Một số nội dung cần lưu ý khi tổ chức chấm điểm thi đua; xét và đề nghị khen thưởng tổng kết năm 2017

(21/09/2017)

Ngày 21/9/2017, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 3409/BTP-TĐKT hướng dẫn một số nội dung về tổ chức chấm điểm thi đua; xét và đề nghị khen thưởng tổng kết năm 2017 trong ngành Tư pháp. Theo đó, khi triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị cần lưu ý một số nội dung sau:

Hướng dẫn xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2017

(15/06/2017)

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BTP ngày 19/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”, ngày 15/6/2017, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 2033/BTP-TĐKT về việc hướng dẫn xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2017.

Ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các cơ quan thi hành án dân sự địa phương năm 2017

(03/05/2017)

Ngày 03/5/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 633/QĐ-BTP về việc ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các cơ quan thi hành án dân sự địa phương năm 2017.

Ban hành Bảng tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017

(25/04/2017)

Ngày 25/4/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Bảng tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017.

Ngành Tư pháp phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2017

(05/04/2017)

Phong trào thi đua có chủ đề: “Cơ quan tư pháp địa phương tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2017” được Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành kèm theo Quyết định số 492/QĐ-BTP ngày 05/4/2017 với mục đích phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan tư pháp địa phương để phấn đấu đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2017, mà trọng tâm là Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ; đồng thời, qua phong trào thi đua, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác, tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan tư pháp địa phương, Khu vực thi đua và toàn ngành Tư pháp; kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua.

Hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước

(07/03/2017)

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 06/3/2017, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 678/BTP-TĐKT hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước để quán triệt tới các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan thi hành án dân sự địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện.

Góp ý dự thảo Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các cơ quan thi hành án dân sự năm 2017

(06/03/2017)

Để văn bản được hoàn thiện, Vụ Thi đua - Khen thưởng trân trọng đề nghị các đồng chí thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp cho ý kiến góp ý đối với dự thảo Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các cơ quan thi hành án dân sự năm 2017 và Phụ lục cách tính điểm thi đua, xếp hạng kèm theo.

Lấy ý kiến đối với dự thảo Bảng tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017

(03/03/2017)

Nhằm đánh giá khách quan, toàn diện kết quả công tác tư pháp ở địa phương làm căn cứ cho Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư pháp đồng thời làm cơ sở cho việc bình xét, suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2017; trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp và ý kiến đề xuất của các đơn vị quản lý thuộc Bộ, Vụ Thi đua - Khen thưởng đã xây dựng dự thảo Bảng tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp năm 2017. Để văn bản được hoàn thiện, đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp cho ý kiến góp ý đối với dự thảo Bảng tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp năm 2017 và Phụ lục cách tính điểm thi đua, xếp hạng kèm theo.