Một số nội dung cần lưu ý khi tổ chức chấm điểm thi đua; xét và đề nghị khen thưởng tổng kết năm 2017
Sign In

Một số nội dung cần lưu ý khi tổ chức chấm điểm thi đua; xét và đề nghị khen thưởng tổng kết năm 2017

Ngày 21/9/2017, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 3409/BTP-TĐKT hướng dẫn một số nội dung về tổ chức chấm điểm thi đua; xét và đề nghị khen thưởng tổng kết năm 2017 trong ngành Tư pháp. Theo đó, khi triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị cần lưu ý một số nội dung sau:

1. Tổ chức chấm điểm thi đua năm 2017 đối với các Sở Tư pháp, các cơ quan thi hành án dân sự địa phương
1.1. Quy trình, thủ tục, hồ sơ, cách thức chấm điểm, xếp hạng đối với các Sở Tư pháp, cơ quan thi hành án dân sự địa phương vẫn được thực hiện theo Phụ lục cách chấm điểm, xếp hạng ban hành kèm theo Quyết định số 580/QĐ-BTP ngày 25/4/2017 và Quyết định số 633/QĐ-BTP ngày 03/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
1.2. Thời gian thực hiện một số hoạt động trong quy trình chấm điểm, xét xếp hạng được điều chỉnh so với quy định của Quyết định số 580/QĐ-BTP và Quyết định số 633/QĐ-BTP cho phù hợp với tình hình thực tế, nhằm đảm bảo việc xếp hạng các Sở Tư pháp, cơ quan thi hành án dân sự được thực hiện xong trước, là cơ sở cho việc xét một số danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, đặc biệt là việc bình xét, suy tôn danh hiệu “Cờ thi đua ngành Tư pháp”, “Cờ thi đua của Chính phủ” tại các Khu vực thi đua. Cụ thể:
- Đối với Cục Thi hành án dân sự địa phương: Thời gian gửi kết quả tự chấm điểm của các Cục Thi hành án dân sự về Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ Thi đua – Khen thưởng và Khu vực thi đua trước ngày 04/10/2017 (theo Quyết định số 633/QĐ-BTP là trước ngày 10/10/2017); kết quả tổng hợp chấm điểm, dự kiến xếp hạng của Tổng cục Thi hành án dân sự đối với các Cục Thi hành án dân sự gửi về Vụ Thi đua – Khen thưởng trước ngày 20/10/2017 (theo Quyết định số 633/QĐ-BTP là trước ngày 17/10/2017). Vụ Thi đua – Khen thưởng tham mưu thực hiện cơ chế rà soát, thẩm tra kết quả, xây dựng dự kiến xếp hạng trình Hội đồng thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp xét, đề nghị Bộ trưởng xếp hạng đối với các Cục Thi hành án dân sự năm 2017 trước ngày 30/10/2017.
- Đối với Sở Tư pháp: Thời gian gửi kết quả tự chấm điểm của các Sở Tư pháp về Vụ Thi đua – Khen thưởng và Khu vực thi đua trước ngày 15/11/2017; kết quả chấm điểm Sở Tư pháp của các đơn vị thuộc Bộ có tiêu chí thuộc lĩnh vực công tác được phân công tham mưu, quản lý gửi về Vụ Thi đua – Khen thưởng trước ngày 15/11/2017 (theo Quyết định số 580/QĐ-BTP là trước ngày 05/12/2017), riêng các tiêu chí thuộc các nhóm nhiệm vụ do Cục kế hoạch Tài chính, Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ quản lý thời gian gửi là trước ngày 20/11/2017. Vụ Thi đua – Khen thưởng tổng hợp kết quả tự chấm của các Sở Tư pháp, điểm chấm cho các Sở Tư pháp của các đơn vị thuộc Bộ, tham mưu thực hiện cơ chế rà soát, thẩm tra kết quả, xây dựng dự kiến xếp hạng trình Hội đồng thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp xét, đề nghị Bộ trưởng xếp hạng đối với các Sở Tư pháp năm 2017 trước ngày 30/11/2017.
1.3. Cơ chế chấm điểm, xếp hạng: Tăng cường sự tương tác trực tiếp giữa các đơn vị quản lý thuộc Bộ với các cơ quan, đơn vị là đối tượng được chấm điểm, xếp hạng trong quá trình theo dõi, đánh giá kết quả công tác năm, đây là nội dung mới trong cơ chế chấm điểm, xếp hạng với các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự năm 2017 của Bộ Tư pháp so với những năm trước đây. Để bảo đảm tính chính xác, khách quan, minh bạch và có cơ chế để Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể giải trình, báo cáo bổ sung hoặc cung cấp thêm tài liệu (nếu có) về kết quả chấm điểm, xếp hạng trước khi có quyết định chính thức, trong quá trình rà soát, thẩm tra, tổng hợp kết quả điểm chấm, xếp hạng:
- Vụ Thi đua – Khen thưởng tạo điều kiện để Sở Tư pháp có thể giải trình, báo cáo bổ sung hoặc cung cấp thêm tài liệu (nếu có) về kết quả chấm điểm, xếp hạng đối với kết quả chấm điểm của các đơn vị thuộc Bộ cho Sở Tư pháp hoặc về kết quả dự kiến xếp hạng trước khi có quyết định chính thức của Bộ trưởng;
- Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ Thi đua – Khen thưởng tạo điều kiện để Cục Thi hành án dân sự có thể giải trình, báo cáo bổ sung hoặc cung cấp thêm tài liệu (nếu có) về kết quả chấm điểm, xếp hạng đối với kết quả chấm điểm và dự kiến xếp hạng cho Cục Thi hành án dân sự của Tổng cục Thi hành án dân sự hoặc về kết quả dự kiến xếp hạng của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp trước khi có quyết định chính thức của Bộ trưởng.
2. Xét, đề nghị khen thưởng tổng kết năm 2017
2.1. Về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng được thực hiện theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2017) và Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14/10/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp. Đối với cá nhân, kết quả đánh giá công chức, viên chức, người lao động năm 2017 do cơ quan có thẩm quyền theo quy định công nhận là căn cứ về tiêu chuẩn để xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.
2.2. Phân bổ, giới hạn chỉ tiêu: Nhằm lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, đảm bảo việc khen thưởng đúng đối tượng, đúng thành tích, tránh tràn lan, phù hợp với quy định của pháp và điều kiện thực tế của ngành Tư pháp, việc phân bổ, giới hạn chỉ tiêu đối với một số danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2017 được Bộ xác định như sau:
- Đối với tập thể:
+ Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”: Mỗi Cụm thi đua lựa chọn, suy tôn, đề nghị không quá 02 tập thể; mỗi Khu vực thi đua lựa chọn, suy tôn, đề nghị không quá 02 tập thể dẫn đầu trong số những tập thể đã được suy tôn, đề nghị tặng danh hiệu “Cờ thi đua ngành Tư pháp” để đề nghị Bộ Tư pháp xét, đề nghị tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”.
+ Danh hiệu “Cờ thi đua ngành Tư pháp”: Mỗi Cụm thi đua lựa chọn, suy tôn, đề nghị không quá 04 tập thể; mỗi Khu vực thi đua lựa chọn, suy tôn, đề nghị không quá 04 Sở Tư pháp (bình xét trong phong trào thi đua theo chuyên đề “Cơ quan tư pháp địa phương tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2017”), không quá 04 Cục Thi hành án dân sự, 09 Chi cục Thi hành án dân sự để đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xét, tặng danh hiệu “Cờ thi đua ngành Tư pháp” (riêng Khu vực thi đua đồng bằng Bắc bộ và Khu vực thi đua miền Đông Nam bộ lựa chọn, suy tôn không quá 04 Cục Thi hành án dân sự và không quá 11 Chi cục Thi hành án dân sự (trong đó, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh được đề nghị không quá 03 Chi cục Thi hành án dân sự)).
+ Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”: Tỷ lệ đề nghị xét, tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” không quá 40% (số lẻ 0,5 trở lên làm tròn thành 01 tập thể) tổng số tập thể được công nhận là “Tập thể lao động tiên tiến” của mỗi đơn vị thuộc Bộ, Cục Thi hành án dân sự.
+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Mỗi đơn vị thuộc Bộ, Cục Thi hành án dân sự đề nghị tặng cho không quá 50% tổng số tập thể được bình xét hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; mỗi Sở Tư pháp lựa chọn, bình xét, đề nghị không quá 01 tập thể; cơ quan Thi hành án quân đội lựa chọn, bình xét, đề nghị không quá 05 tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất đủ tiêu chuẩn để đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen.
- Đối với cá nhân:
+ Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp”: Ngoài cá nhân là Lãnh đạo Bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện, mỗi đơn vị thuộc Bộ lựa chọn, bình xét không quá 01 cá nhân (riêng Trường Đại học Luật Hà Nội lựa chọn, bình xét không quá 03 cá nhân); mỗi Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lựa chọn, bình xét không quá 02 cá nhân thuộc cơ quan thi hành án dân sự địa phương (riêng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội và Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn, bình xét không quá 03 cá nhân) tiêu biểu xuất sắc nhất đủ tiêu chuẩn trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành xem xét, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định.
+ Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”: Ngoài cá nhân là Lãnh đạo Bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện, mỗi đơn vị thuộc Bộ, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xét, công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho không quá 15% (số lẻ 0,5 trở lên làm tròn thành 01 cá nhân) trong số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” của cơ quan, đơn vị mình.
+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Ngoài cá nhân là Lãnh đạo Bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn, mỗi đơn vị thuộc Bộ, Cục Thi hành án dân sự đề nghị tặng cho không quá 50% tổng số cá nhân được bình xét hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; mỗi Sở Tư pháp lựa chọn, bình xét, đề nghị không quá 02 cá nhân; cơ quan Thi hành án quân đội lựa chọn, bình xét, đề nghị không quá 05 cá nhân đạt tiêu chuẩn để đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen.
2.3. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, các Cụm, Khu vực thi đua về cơ bản được thực hiện theo quy định Thông tư số 14/2015/TT-BTP, riêng Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng của các tập thể, cá nhân khối các đơn vị thuộc Bộ, khối cơ quan thi hành án dân sự địa phương, báo cáo của các Sở Tư pháp đề nghị tặng danh hiệu “Cờ thi đua ngành Tư pháp” thực hiện theo mẫu của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.
2.4. Thời hạn nộp hồ sơ đối với các danh hiệu thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền xét, đề nghị khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện như sau:
- Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”, “Cờ thi đua ngành Tư pháp” (phải qua bình xét, suy tôn tại các Cụm, Khu vực thi đua): hồ sơ đề nghị suy tôn của các đơn vị gửi về Cụm, Khu vực thi đua và Vụ Thi đua – Khen thưởng chậm nhất là 07 ngày trước ngày tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua của Cụm, Khu vực. Sau 05 ngày kể từ ngày kết thúc Hội nghị và chậm nhất là ngày 05/12/2017, Trưởng các Cụm, Khu vực thi đua gửi hồ sơ của các tập thể đã được Cụm, Khu vực suy tôn về Vụ Thi đua – Khen thưởng.
- Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng khác:
+ Thời hạn gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân khối cơ quan thi hành án dân sự địa phương (trừ hồ sơ đề nghị danh hiệu hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”, “Cờ thi đua ngành Tư pháp”), cơ quan thi hành án quân đội thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Thi hành án dân sự. Tổng cục Thi hành án dân sự gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng của các trường hợp trên về Vụ Thi đua – Khen thưởng trước ngày 23/10/2017.
+ Thời hạn gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng của các tập thể, cá nhân khối các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp về Vụ Thi đua – Khen thưởng là trước ngày 10/12/2017.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Vụ Thi đua - Khen thưởng (cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp) để được hướng dẫn, giải đáp./.