Triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2018
Sign In

Triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

Để triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2018 kèm theo Quyết định số 174/QĐ-BTP ngày 25/01/2018 và Báo cáo số 37/BC-BTP ngày 02/02/2018 về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018. Đề nghị Trưởng các Cụm, Khu vực thi đua, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Ngành tổ chức khai thác, triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tại các file đính kèm: