Sổ vàng khen thưởng
Sign In
Công nhận sáng kiến và phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến cho cá nhân Khối các đơn vị thuộc Bộ

(18/07/2018)

Ngày 17/7/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 1819/QĐ-BTP về việc công nhận sáng kiến và phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến cho cá nhân Khối các đơn vị thuộc Bộ.

Danh các tập thể được Bộ Tư pháp xét, đề nghị tặng danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ

(22/12/2017)

Ngày 22/12/2017, Bộ Tư pháp đã thông qua danh sách 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017 do Bộ phát động để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Kết quả xếp hạng Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự địa phương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017

(22/12/2017)

Ngày 22/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2651/QĐ-BTP, Quyết định số 2656/QĐ-BTP về việc xếp hạng Sở Tư pháp; Cục Thi hành án dân sự địa phương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017.

Công nhận Sáng kiến ngành Tư pháp cho các cá nhân khối các đơn vị thuộc Bộ

(22/12/2017)

Ngày 22/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 2646/QĐ-BTP về việc công nhận tác động, phạm vi ảnh hưởng về hiệu quả mang lại đối với các sáng kiến ngành Tư pháp năm 2017 cho 07 cá nhân khối các đơn vị thuộc Bộ.

Các quyết định khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân khối các đơn vị thuộc Bộ

(22/12/2017)

Ngày 22/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2647/QĐ-BTP, Quyết định số 2648/QĐ-BTP, Quyết định số 2649/QĐ-BTP, Quyết định số 2650/QĐ-BTP về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 92 tập thể; tặng Bằng khen cho 34 tập thể, 152 cá nhân; tặng "Cờ thi đua ngành Tư pháp" cho 06 tập thể; công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp" cho 05 cá nhân khối các đơn vị thuộc Bộ.

Các quyết định khen thưởng đối với tập thể, cá nhân khối các Sở Tư pháp

(22/12/2017)

Ngày 22/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2657/QĐ-BTP, Quyết định số 2658/QĐ-BTP về việc tặng Bằng khen cho 51 tập thể, 101 cá nhân; tặng "Cờ thi đua ngành Tư pháp" cho 13 tập thể khối các Sở Tư pháp.

Các quyết định khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân khối các cơ quan thi hành án dân sự địa phương

(22/12/2017)

Ngày 22/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2652/QĐ-BTP, Quyết định số 2653/QĐ-BTP, Quyết định số 2655/QĐ-BTP, Quyết định số 2659/QĐ-BTP về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 285 tập thể; tặng Bằng khen cho 73 tập thể, 249 cá nhân; tặng "Cờ thi đua ngành Tư pháp" cho 52 tập thể; công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp" cho 43 cá nhân khối các cơ quan thi hành án dân sự địa phương.

Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" đối với các trường hợp do khối các cơ quan tư pháp địa phương trình khen

(22/08/2017)

Ngày 22/8/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký các Quyết định số 1321/QĐ-BTP, Quyết định số 1322/QĐ-BTP, Quyết định số 1323/QĐ-BTP, Quyết định số 1324/QĐ-BTP, Quyết định số 1325/QĐ-BTP và Quyết định số 1326/QĐ-BTP tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" cho 799 cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam do Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình khen năm 2017.

Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" đối với các trường hợp do khối các đơn vị thuộc Bộ trình khen

(22/08/2017)

Ngày 22/8/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1320/QĐ-BTP tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" cho 64 cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam do các đơn vị thuộc Bộ trình khen năm 2017.

Điển hình tiên tiến ngành Tư pháp năm 2016

(08/06/2017)

Ngày 07/6/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 811/QĐ-BTP về việc công nhận điển hình tiên tiến ngành Tư pháp cho 52 tập thể, 17 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016.