Tặng danh hiệu Cờ thi đua ngành Tư pháp năm 2016
Sign In

Tặng danh hiệu Cờ thi đua ngành Tư pháp năm 2016

Ngày 22/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành các Quyết định số 2634/QĐ-BTP, Quyết định số 2635/QĐ-BTP, Quyết định số 2636/QĐ-BTP về việc tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của ngành Tư pháp năm 2016. Theo đó, có 12 tập thể khối các đơn vị thuộc Bộ, 46 tập thể khối cơ quan thi hành án dân sự địa phương và 18 Sở Tư pháp được tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp.

Nội dung chi tiết, xem tại các file đính kèm: