Kết quả xếp hạng Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự địa phương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017
Sign In

Kết quả xếp hạng Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự địa phương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017

Ngày 22/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2651/QĐ-BTP, Quyết định số 2656/QĐ-BTP về việc xếp hạng Sở Tư pháp; Cục Thi hành án dân sự địa phương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017.

Nội dung chi tiết xem tại các file đính kèm: