Công nhận Sáng kiến ngành Tư pháp cho các cá nhân khối các đơn vị thuộc Bộ
Sign In

Công nhận Sáng kiến ngành Tư pháp cho các cá nhân khối các đơn vị thuộc Bộ

Ngày 22/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 2646/QĐ-BTP về việc công nhận tác động, phạm vi ảnh hưởng về hiệu quả mang lại đối với các sáng kiến ngành Tư pháp năm 2017 cho 07 cá nhân khối các đơn vị thuộc Bộ.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: