Xếp hạng Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2015
Sign In

Xếp hạng Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2015

Ngày 07/01/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 30/QĐ-BTP, Quyết định số 31/QĐ-BTP về việc xếp hạng Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2015. Nội dung chi tiết của các Quyết định, xem tại các file đinh kèm: