Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 tại Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình
Sign In

Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 tại Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-KVTĐ ngày 10/8/2017 của Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc về việc kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2017, ngày 27/9/2007, đoàn kiểm tra số 2 của Khu vực do ông Phạm Đình Quế - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên gồm: Ông Nguyễn Bá Tuấn - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, ông Nguyễn Huy Cường - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái và đại diện lãnh đạo Văn phòng, chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp các tỉnh này đã kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 tại Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình.

Tại buổi làm việc Đoàn kiểm tra đã được nghe đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Hòa bình báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 của đơn vị. Qua kiểm tra cho thấy, năm 2017, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình đã chủ động phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, Khu vực thi đua phát động, tổ chức cho các tập thể, cá nhân trong đơn vị ký kết giao ước thi đua; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Tư pháp và của địa phương. Trong đó, tập trung vào việc thực hiện Quyết định số 131/QĐ-BTP ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và phát động các phong trào thi đua như “Toàn ngành Tư pháp tỉnh Hòa Bình siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2017”; “Ngành Tư pháp tỉnh Hòa Bình chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…
Các phong trào thi đua đã được cụ thể hóa trong các chương trình, kế hoạch công tác của Sở, đề ra những biện pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu đặt ra. Qua phong trào thi đua, nhiều lĩnh vực, nội dung công tác có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được kết những kết quả nổi bật như công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, kiểm soát thủ tục hành chính... Cụ thể như, trong công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: 9 tháng đầu  năm 2017, Tư pháp toàn tỉnh đã thẩm định 100 dự thảo, đóng góp ý kiến vào 129 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tiếp nhận và kiểm tra theo thẩm quyền 24 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi đến; tự kiểm tra 11 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; cập nhật 40 văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân lên cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật theo quy định… Trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật, Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp với các ngành, đoàn thể các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với người dân thông qua nhiều hình thức như qua các hội nghị tập huấn, phương tiện thông tin đại chúng, sinh hoạt các Câu lạc bộ, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, phát hành tờ rơi pháp luật. Công tác trợ giúp pháp lý tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, đã tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động với 75 đợt/93 điểm, trợ giúp pháp lý được 1.258 việc; trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng 99 vụ việc; đại diện ngoài tố tụng 21 vụ việc…
Đặc biệt, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình đã tổ chức thành công Hội thảo Đề tài khoa học “Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiểu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại tỉnh Hòa Bình”. Trong năm 2017, Hội đồng Khoa học tỉnh đã công nhận và đánh giá xếp loại xuất sắc đối với 02 sáng kiến cá nhân cấp tỉnh là "Chỉ đạo và thực hiện một số giải pháp mới để nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý miễn phí cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình", " Nghiên cứu và chỉ đạo thực hiện một số giải pháp mới, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào các dân tộc tỉnh Hòa Bình"...
Qua buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra đã đóng góp ý kiến để Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình hoàn thiện báo cáo, tự chấm điểm thi đua để gửi Khu vực thi đua và Bộ Tư pháp theo đúng thời gian quy định./.
Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên