Sign In
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Cơ quan ban hành
STT Mã số hồ sơ Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện
1. B-BTP-277348-TT Yêu cầu áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án (cấp huyện) Bộ Tư Pháp
 • Chi cục thi hành án dân sự
2. B-BTP-277347-TT Trả lại tài sản, giấy tờ tạm giữ để thi hành án (cấp huyện) Bộ Tư Pháp
 • Chi cục thi hành án dân sự
3. B-BTP-277346-TT Yêu cầu áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án (cấp tỉnh) Bộ Tư Pháp
 • Cục Thi hành án dân sự
 • Phòng thi hành án cấp quân khu
4. B-BTP-277345-TT Trả lại tài sản, giấy tờ tạm giữ để thi hành án (cấp tỉnh) Bộ Tư Pháp
 • Cục Thi hành án dân sự
 • Phòng thi hành án cấp quân khu
5. B-BTP-277344-TT Miễn nhiệm đối với chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quyết định của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Bộ Tư Pháp
 • Cục Thi hành án dân sự
6. B-BTP-277343-TT Từ chức đối với chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quyết định của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Bộ Tư Pháp
 • Cục Thi hành án dân sự
7. B-BTP-277342-TT Bổ nhiệm lại đối với Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Bộ Tư Pháp
 • Cục Thi hành án dân sự
8. B-BTP-277341-TT Bổ nhiệm lại đối với lãnh đạo cấp Phòng thuộc Cục Thi hành án dân sự Bộ Tư Pháp
 • Cục Thi hành án dân sự
9. B-BTP-277340-TT Bổ nhiệm đối với Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Bộ Tư Pháp
 • Cục Thi hành án dân sự
10. B-BTP-277339-TT Bổ nhiệm đối với lãnh đạo cấp Phòng thuộc Cục Thi hành án dân sự Bộ Tư Pháp
 • Cục Thi hành án dân sự