Sign In
Tên văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Nghị định 65/2014/NĐ-CP 01/07/2014 Nghị định 65/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
Quyết định 81/QĐ-NH9 08/04/1997 Quyết định 81/QĐ-NH9 Về việc ban hành quy định về công tác thi đua khen thưởng trong ngành Ngân hàng
Quyết định 12/QĐ-UB 12/01/2001 Quyết định 12/QĐ-UB Về việc ban hành Quy trình xét duyệt và trao tặng các danh hiệu thi đua khen thưởng
Quyết định 1259/1998/QĐ-UB 31/10/1998 Quyết định 1259/1998/QĐ-UB Về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Nghệ An.
Chỉ thị 02/2001/CT-TCBĐ 04/01/2001 Chỉ thị 02/2001/CT-TCBĐ Về công tác thi đua khen thưởng năm 2001
Quyết định 78/2001/QĐ-BNN 01/08/2001 Quyết định 78/2001/QĐ-BNN Về việc thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ
Thông tư 06/2001/TT-BTP 08/11/2001 Thông tư 06/2001/TT-BTP Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Tư pháp
Thông tư 08/2001/TT-BTP 18/12/2001 Thông tư 08/2001/TT-BTP Hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện chế độ thi đua khen thưởng trong ngành Tư pháp
Quyết định 748/2002/QĐ-UB 10/06/2002 Quyết định 748/2002/QĐ-UB Về việc ban hành quy định thi đua khen thưởng hàng năm và khen thưởng không thường xuyên
Quyết định 115/2002/QĐ-UB 09/08/2002 Quyết định 115/2002/QĐ-UB Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Thành phố Hà Nội